خبر و گزارش
خبر و گزارش

نقشِ رمزگشاییِ ژنتیک در مبارزه با کووید- 19

زیست‌شناسانِ سلولی با مطالعۀ ژنِ انواعِ ویروس‌های کرونا تلاش می‌کنند جهش‌های ژنیِ این ویروس‌ها را ردگیری کرده و مقابله با آن‌ها را برای دانشمندان آسان‌تر کنند. این‌کار با تکنیکی موسم به «توالی‌یابیِ ژنوم» انجام می‌شود که گاهی به زبان ساده به آن رمزگشاییِ مادۀ ژنتیک هم می‌گویند. توالیِ ژنوم یا رمزگشایی ژنی، درواقع تکنیکی است که به ما امکان می‌دهد دستورالعمل‌های ژنتیکی را بخوانیم و تفسیر کنیم.