توصیه‌های پزشکی
توصیه‌های صحی

راهنمای خانواده‌ها و سرپرستان

باید بیاموزیم که قبل یا بعد از شیوع کرونا در محل زندگی‌مان، چگونه با استرس یا فشارِ روانی کنار بیاییم. قبل از آن‌که بیماری به سراغ شما یا خانوادۀتان بیاید، برنامه‌ریزی کنید. نحوۀ محافظت از بچه‌های تحتِ سرپرستی‌تان را یاد بگیرید. راه‌هایی برای غلبه بر استرس یا فشار روانی پیدا کنید تا بتوانید از خود و عزیزان و بستگان‌تان حمایت کنید. اگر خانوادگی متحد شوید و باهم اصول محافظتی را رعایت کنید، مدیریت اوضاع برای‌تان بسیار راحت‌تر خواهد بود.

توصیه‌های پزشکی
توصیه‌های صحی

آماده‌سازیِ محله‌های شهری و روستایی

به تمامِ اهالیِ محله‌ها و مناطقِ مسکونیِ شهری و روستایی توصیه می‌شود که برای شیوعِ بیماریِ کرونا در منطقۀ سکونتِ خود آمادگی داشته باشند. این یک بیماری ویروسیِ جدید است که هنوز دربارۀ قدرتِ انتشار و میزانِ وخامت و ویژگی‌های آن اطلاعاتِ کاملی وجود ندارد. بهتر است همۀ افراد جامعه برای مقابله با این تهدیدِ سلامت آماده باشند.